You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
  • Váš nákupní košík je prázdný!

Obchodní podmínky

1.Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.nv-optics.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Pokud tyto Obchodní podmínky nedefinují některé pojmy, chápe se jejich význam tak, v jakém jej užívají právní předpisy.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.nv-optics.cz je :
Václav Smrž
sídlem Rusín 5, PSČ 79397 Rusín
tel : (+420)732 737 670
e-mail : info@nv-optics.cz

IČO : 63059614
DIČ : CZ7309154897
Místo plnění ze všech smluvních vztahů je na adrese Rusín 5,PSČ 793 97,Rusín.

2.Vymezení pojmů
•    Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
•    Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
•    Kupující, který není spotřebitel – je osoba (podnikatelský subjekt), která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.V takovém případě se uplatní obchodní podmínky pro podnikatele. Jestliže kupující uvede v rámci objednávky či v kupní smlouvě IČ nebo DIČ, má se za to, že kupní smlouvu uzavírá jako podnikatel.

3.Uzavření kupní smlouvy
Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.nv-optics.cz odeslaná objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 30 dní od odeslání objednávky.
Prodávající potvrdí neprodleně obdržení návrhu objednávky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři na e-shopu, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím potvrzovacího e-mailu. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost oznámí spotřebitel prodávajícímu e-mailem nebo telefonicky.
Prodávající má právo zrušit objednávku bez udání důvodu,pokud došlo ke zjevné chybě v ceně zboží na e-shopu,pokud se zboží již nevyrábí, je dlouhodobě nedostupné nebo vyprodáno.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy informuje spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy prodávajícího,kterým je Václav Smrž , Rusín 5, 793 97 Rusín , e-mail : info@nv-optics.cz , formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdrží oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající bankovní převod na bankovní účet spotřebitele. Platbu vrátí prodávající spotřebiteli až po obdržení a překontrolování vráceného zboží. Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle spotřebitel  zboží zpět nebo je předá prodávajícímu na adrese Rusín 5, 793 97 Rusín, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti a to v takovém rozsahu,v jakém by to mohl učinit v kamenné prodejně. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ve Wordu stáhnete zde : 

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
•    poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
•    dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
•    dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
•    dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
•    opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
•    dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
•    dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
•    dodávce novin, periodik nebo časopisů,
•    uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
•    dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze pokud bylo zboží spotřebováno nebo jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů .

5. Odstoupení od smlouvy kupujícího, který není spotřebitelem
Na kupujícího,který není spotřebitelem se nevztahuje zákon na ochranu spotřebitele a nelze tedy využít právo na odstoupení od smlouvy z něho vycházející.

6. Doprava
Náklady na přepravné i balné, které kupující zvolil v objednávce se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na e-shopu www.nv-optics.cz.

7.Platební podmínky
•    Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při jeho převzetí doručovateli (kurýrovi).
•    Bankovní převod - po potvrzení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.
•    Hotovost - peníze v hotovosti za zboží platí kupující při převzetí zboží u prodávajícího.

8.Práva z vadného plnění
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu  jaké právo si zvolil  při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu.
Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním a nebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil- li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na této adrese :
Pro zaslání zboží : Rusín 5 , 793 97 Rusín
Pro osobní doručení : Rusín 5 , 793 97 Rusín

9. Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem
Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady (výrobní vady), zejména v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Kupující bere na vědomí, že v případě úmyslného poškození výrobku nebo nesprávné manipulace s výrobkem, to vše s cílem získání majetkového prospěchu v rámci reklamačního řízení, může být toto jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin podvodu.
Prodávajícímu pak vzniká nárok na náhradu škody, kterou mu kupující svým jednáním způsobil.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na této adrese :
Pro zaslání zboží přepravní službou : Rusín 5,793 97 Rusín
Pro osobní doručení : Rusín 5 , 793 97 Rusín , tel : (+420) 732 737 670 , e-mail : info@nv-optics.cz

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

10. Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem
Prodávající poskytuje kupujícímu, který není spotřebitelem záruku za jakost zboží v délce 6.měsíců, není-li výslovně mezi smluvními stranami sjednána lhůta jiná. Vznikne li smluvní vztah kupující podnikatel - prodejce podnikatel,nevztahuje se na kupujícího ustanovení zákona o ochraně spotřebitele,podmínky prodeje se v těchto případech ustanoví vždy po dohodě obou stran.

11. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa : http://www.coi.cz.

12. Ceny a platnost nabídky
Všechny ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné v okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu. V případě, že se sazba DPH do uzavření kupní smlouvy popř. do odeslání zboží změní, vyrozumí prodejce o této skutečnosti kupujícího a dohodnou se na dalším postupu. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

13. Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání.

14. Závěrečné ujednání
Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 6.1.2023