You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
  • Váš nákupní košík je prázdný!

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
Poučení spotřebitele je nedílnou součástí obchodních podmínek e-shopu nv-optics.cz.
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy informuje spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy prodávajícího,kterým je Václav Smrž , Rusín 5, 793 97 Rusín , e-mail : info@nv-optics.cz , formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdrží oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající bankovní převod na bankovní účet spotřebitele. Platbu vrátí prodávající spotřebiteli až po obdržení a překontrolování vráceného zboží. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle spotřebitel  zpět nebo je předá prodávajícímu na adrese Rusín 5, 793 97 Rusín ,přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti a to v takovém rozsahu,v jakém by to mohl učinit v kamenné prodejně. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ve Wordu stáhnete zde : 

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
•    poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
•    dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
•    dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
•    dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
•    opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
•    dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
•    dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
•    dodávce novin, periodik nebo časopisů,
•    uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
•    dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze pokud bylo zboží spotřebováno nebo jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů .

Odstoupení kupujícího od smlouvy, který není spotřebitelem :
Na kupujícího,který není spotřebitelem se nevztahuje zákon na ochranu spotřebitele a nelze tedy využít právo na odstoupení od smlouvy z něho vycházející.